تماس با ما

واحد فروش واحد پشتیبانی واحد اداری و مالی واحد روابط عمومی
تلفن تماس ٢٢٥٠٩٧٠٠ ٢٢٥٠٨٦٠٠ ٢٢٥٠٨٦٠٠ ١٣-٢٢٥٠٨٦١١
فکس ٢٢٥٠٩٧٠٧ ٢٢٥٠٩٧٠٧ ٢٢٥٣١٣٩٩ ٢٢٥٠٩٧٠٧
پست الکترونیک sales@neda.net support@neda.net info@neda.net pr@neda.net
آدرس: تهران، بزرگراه رسالت، خيابان استاد حسن بنای شمالی، مقابل مرکز تلفن شهيد تندگويان، پلاک ٦٠٣، ساختمان ندارایانه
کدپستی: ١٦٧١٩٤٣١١١